2019ค่ายแกนนำ

         วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ค่าย8th SIHM Youth Leaders’Camp ค่ายแกนนำ หัวข้อ “พลเมือง Digital” โดยมีคุณวีระพงษ์ ทวีศักดิ์ เป็นวิทยากร ที่ค่ายดวงหทัย ห้วยมะหาด จ.ราชบุรี