20181215 พิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ คืนแรก

          วันที่ 15 ธันวาคม ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ ผู้ฝึกหัด ผู้ร่วมงาน สามเณร ร่วมกันสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของซิสเตอร์อักแนสถวิล เสรีพรพงษ์ เป็นการภายใน ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี