20181215ร่วมยินดีกับซิสเตอร์ยุวดี คุ้มภัย

      ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ร่วมยินดีกับซิสเตอร์ยุวดี คุ้มภัย โอกาสรับประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 14-15 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ กรรมการสภาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณและประสาทปริญญาบัตร เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561