Get Adobe Flash player

001

              วันที่ 28-30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะผู้รับใช้ จัดชุมนุมฆราวาสผู้รับใช้ " จากครอบครัวผู้รับใช้ ฯ สู่ปวงชน ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย " ซึ่งมีฆราวาสผู้รับใช้ฯ เข้าร่วมจำนวน 61 คน และมีคุณพ่อวัชศิลป์ กิจเจริญ เป็นวิทยากร